załącznik nr 1
Obowiązek Informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (zwanym jako: RODO) informuję, że:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Fotografik Marcin Romański. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych: Marcin Romański Rzeszotary ul. Piastowska 73A, 32-040 Świątniki Górne, adres e-mail info@marcinromanski.com
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym przy sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania oraz sposobu postępowania koniecznym do wykonania powierzonych zadań.
Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Osoba wysyłająca wiadomość poprzez formularz kontaktowy zgadza się na przetwarzanie danych osobowych j.w. w przeciwnym razie zapraszam do innej formy komunikacji.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Back to Top